Start Page Бланк форми 1 пдпримництво коротка рчна


Бланк форми 1 пдпримництво коротка рчна


Підприємство, яке займається пошиттям робочого одягу, пошило спецодяг для своїх робітників. Заповнюють підприємства, від яких за розподільчим балансом виділено частину майна, прав та обов'язків для створення нового підприємства; часткове зменшення активів шляхом їх передавання, продажу рядок 124. Заповнюють підприємства, які надають в оперативну та фінансову оренду свої основні засоби іншому підприємству. У третьому блоці - питання щодо припинення діяльності підприємства в результаті: злиття підприємств суб'єктів господарювання в одне та приєднання підприємств суб'єктів господарювання рядок 131. Заповнюють підприємства, які створилися у разі поділу підприємства на декілька нових підприємств, з переходом до останніх за розподільчим балансом у відповідних частинах майнових прав та обов'язків підприємства, що припиняє свою діяльність; виділу в нове рядок 114. Для підприємств, що тимчасово не працювали не тільки в звітному році, а й в попередніх, датою події є фактична дата призупинення діяльності; ліквідації підприємства рядок 135. Крім того, для нормальної роботи необхідно мати підтримку cookies, якщо не встановлено по замовчанню... Заповнюють підприємства, які орендують оперативна або фінансова оренда основні засоби іншого підприємства та "земельні паї" фізичних осіб. Законодательство Украины Юрлига Новости Аналитика Законодательство ЮрTV Колонка эксперта Форум Продукты для юриста Бухгалтер. Структурные обследования предприятий Название Бланка Скачать бланк Годовая отчетность 1-підприємництво Структурне обстеження підприємства зі звітності за 2014 р. Додаток містить такі позиції: графа А - перелік укрупнених кодів видів економічної діяльності, графа Б - перелік деталізованих кодів видів економічної діяльності, графа С - назви кодів видів економічної діяльності та короткі пояснення до деяких з них. ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З 20. Для иллюстрирования материалов и создания рекламных макетов используются фотоизображения и иллюстрации Thinkstock. Заповнює підприємство, що було ліквідовано у звітному році. У разі перетворення підприємства до новоутвореного переходять усі майнові права і обов'язки попереднього; поновлення тимчасово призупиненої діяльності раніше існуючого підприємства рядок 129. У цьому випадку кількість працівників розподіляється за видами діяльності: "Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості" 15. У даному випадку підприємство в підрозділах 2. У даному випадку, вартість транспортних послуг залізниці з поставки готової продукції до місця призначення замовника не відображається у складі обсягу реалізованої продукції та операційних витрат з її реалізації промислового підприємства, так як є доходом залізниці. Підприємство виробляє борошно, частину якого реалізує за межі підприємства, а частину використовує для випічки пирогів та тістечок, та здійснює власними силами поліпшення капітальний ремонт власних верстатів, що збільшує вартість основних засобів. Кількість працівників розподіляється за всіма видами економічної діяльності відповідно до виробленої у звітному році продукції робіт, послуг і безпосередньо не пов'язується з відображенням у звіті за видами економічної діяльності показника щодо обсягів реалізації продукції робіт, послуг. Затверджену цим наказом Інструкцію ввести в дію, починаючи зі звіту за 2006 рік. У розділі 1 звіту підприємство наводить інформацію про зміни в організаційній структурі, що відбулися на підприємстві протягом звітного року, за чотирма блоками питань: 2. Заповнюють дочірні підприємства, які припинили свою діяльність у результаті передання свого майна, прав та обов'язків підприємству-засновнику; поділу підприємства на декілька рядок 133. До продукції, виготовленої для внутрішніх потреб з метою інвестування свого підприємства, належать: - будівлі, споруди, машини, обладнання, програмне забезпечення, інші основні матеріальні й нематеріальні активи та роботи з поліпшення основних активів модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо , що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об'єкта основних засобів; - роботи послуги , що були спожиті використані безпосередньо працівниками підприємства членами їх сімей на безоплатній основі.


У другому блоці - питання щодо структурних змін на підприємстві: приєднання підприємств суб'єктів господарювання в одне із збереженням звітуючого рядок 121.


Не зазначають цю подію підприємства, на яких активи збільшились за рахунок придбання або отримання частини стороннього підприємства, основних засобів з розширенням уже існуючих видів економічної діяльності на даному підприємстві, тобто нового виду економічної діяльності не з'явилось; узято в оренду основні засоби іншого підприємства рядок 126. Підприємства, які складають форму N 1-підприємництво річна , у розділах 2-6 наводять показники в цілому по підприємству з включенням даних по структурних підрозділах, що приведені в розділі 7. Показники демографії підприємства розділ 1 форм N 1-підприємництво річна та N 1-підприємництво коротка -річна 2. До складу цього показника також включається: - собівартість продукції, виготовленої у попередніх періодах та реалізованої у звітному; - собівартість реалізованого товару послуг , придбаного і перепроданого без додаткової обробки на підприємстві; - оплата робіт, виконаних підрядниками. У рядках, графах звіту, які не мають показників, ставиться прочерк. Датою події є дата початку роботи ліквідаційної комісії; перетворення рядок 137. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Головка В. Показники щодо розподілу обсягу реалізованої продукції робіт, послуг , кількості працівників та операційних витрат з реалізованої продукції робіт, послуг розділ 2 форм N 1-підприємництво річна , N 1-підприємництво коротка -річна 3. Послуги з ремонту оцінюються за вартістю наданих послуг; - за видом економічної діяльності "посередництво в оптовій торгівлі" - як обсяг наданих послуг з реалізації товарів продукції в розмірі комісійних, тобто без урахування вартості товарів продукції ; - за видом економічної діяльності "діяльність готелів та ресторанів": - у частині діяльності ресторанів підприємств ресторанного господарства - як товарооборот ресторанів, що включає величину торгової націнки та вартість продуктів; у частині діяльності готелів - як вартість наданих послуг; - за видом економічної діяльності "діяльність транспорту та зв'язку" - як вартість реалізованих за межі підприємства послуг від перевезень, діяльності підприємств з транспортного оброблення вантажів вантажно-розвантажувальні, транспортно-експедиційні роботи та послуги , зі складування вантажів, функціонування транспортної інфраструктури, діяльності туристичних агентств та бюро подорожей, послуг з приймання, оброблення, перевезення і доставки поштових відправлень, грошових переказів та інших послуг зв'язку уключаючи обслуговування засобів і споруд зв'язку усіх видів включно з тими роботами послугами , оплату за які клієнт ще не здійснив, за винятком непрямих податків; - за видом економічної діяльності "діяльність трубопровідного транспорту" - як вартість реалізованих за межі підприємства послуг з транспортування нафти, нафтопродуктів, газу та інших продуктів без вартості самих продуктів; - за видом економічної діяльності "складське господарство" - як вартість реалізованих за межі підприємства послуг із зберігання та складування всіх видів товарів, вуглеводневої сировини, рідкого чи газоподібного палива, хімічних продуктів тощо на відповідних складах: на товарних складах загального призначення, у зерносховищах, елеваторах, складах-холодильниках, бункерах тощо без урахування вартості товару, прийнятого на зберігання; - за видом економічної діяльності "надання туристичних послуг" - як вартість реалізованих за межі підприємства послуг уключаючи вартість придбаних та реалізованих третім особам туристичних путівок ; - за видом економічної діяльності "дослідження та розробки" - як вартість фундаментальних досліджень експериментальних або теоретичних досліджень, спрямованих на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язок , прикладних досліджень наукової і науково-технічної діяльності, спрямованої на одержання і використання знань для практичних цілей , проектно-конструкторських і технологічних робіт, робіт із створення дослідних зразків партій виробів продукції , систематичних робіт, які базуються на існуючих знаннях, практичному досвіді і спрямовані на створення нових або суттєве вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем і методів; - за видом економічної діяльності "управління нерухомим майном" діяльність житлово-експлуатаційних підприємств - як суми, нараховані квартиронаймачам до сплати за надані послуги за утримання будинків та прибудинкових територій, за винятком субсидій, наданих окремим споживачам, та відшкодувань зазнаних виробничих витрат за рахунок цільового фінансування; - за такими видами економічної діяльності: "операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям", "державне управління", "освіта", "охорона здоров'я та надання соціальної допомоги", "надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту" - як обсяг реалізованої за межі підприємства продукції робіт, послуг ; - за видом економічної діяльності "фінансова діяльність" - як вартість реалізованих за межі підприємства фінансових послуг купівлі-продажу іноземної валюти уключаючи вартість валюти , з розміщення фінансових коштів цінних паперів з урахуванням їх вартості тощо ; - за видом економічної діяльності "страхування" - як сума надходжень страхових платежів премій, внесків за всіма видами страхування уключаючи перестрахування з урахуванням величини змін залишків за всіма страховими резервами, сум доходу від фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, сум, повернутих з усіх резервних фондів, а також сум доходу від надання послуг для інших страховиків. Показник "середня кількість працівників" графа 3 розраховується як алгебраїчна сума середньооблікової кількості штатних працівників рядок 510 та середньої кількості позаштатних працівників працюючі за цивільно-правовими договорами та працівники, прийняті за сумісництвом з інших підприємств далі - зовнішні сумісники рядок 520. За наявності продукції рослинництва та тваринництва в підрозділах 2. У звіті не виділяються як окремий вид діяльності допоміжні види економічної діяльності.

Related queries:
-> конспект занятия в детском саду тема пресмыкающиеся
Адміністративно-господарському департаменту Царський В.
-> бесплатно сочинение по картине и.левитана свежий ветер. волга
Підприємство займається лісозаготівлею, здійснює первинне оброблення деревини, яку потім повністю використовує для виробництва дерев'яних виробів, призначених для будівництва.
-> драйвер под материнскую плату asus p4pe x te pego
У даному випадку підприємство в підрозділах 2.
-> не рабтает драйвер двд
Щоб використовувати всі можливості нашого сайту, завантажте та встановіть один із цих браузерів:.
-> видео уроки работы на компе
У рядках, графах звіту, які не мають показників, ставиться прочерк.
->SitemapБланк форми 1 пдпримництво коротка рчна:

Rating: 94 / 100

Overall: 80 Rates